Chipmeister Dieselpower

Algemene voorwaarden webshop Chipmeister Nederland

Algemen voorwaarden webshop Chipmeister Nederland

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Chipmeister: Chipmeister Nederland, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Leusden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30223723. BTW-nr. is: NL-1044.43.960.B03
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Chipmeister georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 3. Overeenkomst: de tussen de koper en Chipmeister tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 4. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Chipmeister een overeenkomst heeft gesloten.
 5. Herroepingsrecht: de aan de koper geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten te ontbinden.
 6. Website: de website van Chipmeister waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.chipmeister.nl.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Chipmeister en de koper.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Op de website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. In het aanbod vermelde eigenschappen van te leveren producten en/of gegevens met betrekking tot de als gevolg van de montage van de producten te behalen resultaten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd c.q. behaald. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt: alle geringe afwijkingen in gegevens omtrent vermogen, kleuren, maten, hoeveelheden en gewichten. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen bieden voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 4. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Chipmeister niet.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door Chipmeister onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden, waaronder een opgave van de vereiste persoons-/ bedrijfsgegevens van de koper.
 6. De door Chipmeister langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Chipmeister is verzonden.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, kan de overeenkomst tussen de koper en Chipmeister door de koper, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.
 2. De koper die gebruik maakt van het herroepingsrecht kan de overeenkomst ontbinden overeenkomstig de door Chipmeister verstrekte instructies, dan wel middels een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Zo spoedig mogelijk nadat Chipmeister in kennis is gesteld van het voornemen van de koper om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Chipmeister ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Chipmeister retourneren.
 4. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst door Chipmeister is bevestigd.
 5. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 6. De koper, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugontvangen.

ARTIKEL 5. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Op de website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gebracht van Chipmeister.

ARTIKEL 6. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres.
 2. Chipmeister zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Chipmeister is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Chipmeister zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. In het aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Chipmeister de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.
 5. Chipmeister behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies van en schade aan de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Chipmeister staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst. Bij geleverde soft- en hardware staat Chipmeister ervoor in dat zij gedurende 3 jaren na levering geen gebreken zullen vertonen.
 2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt c.q. binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal Chipmeister het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal Chipmeister het product kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal Chipmeister het aankoopbedrag van het gebrekkige product retourneren.
 3. Van non-conformiteit is geen sprake indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan Chipmeister is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten.
 4. Wanneer door Chipmeister voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de koper, indien en voor zover het betreffende gebrek niet aan Chipmeister kan worden toegerekend, dan wel geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. Chipmeister streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hierbedoelde kosten.
 5. Op alle door Chipmeister geleverde soft- en hardware rust een “niet-tevreden-geld-terug-garantie” van dertig dagen na levering, waarbij uitsluitend de prijs van de geleverde producten wordt gecrediteerd. Eventueel berekende porto, voorrij- en montagekosten komen niet voor retournering in aanmerking.
 6. Indien de koper gebruik wenst te maken van het recht als bedoeld in lid 5, dient hij daarvan onverwijld langs schriftelijke of elektronische weg mededeling te doen aan Chipmeister, waarna hij het product zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen aan Chipmeister retourneert.
 7. De kosten van retournering van de producten komen voor rekening van de koper.
 8. De koper, die gebruik maakt van het recht als bedoeld in lid 5, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de producten door Chipmeister, terugontvangen.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Chipmeister is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig of anderszins onjuist gebruik van de geleverde producten door de koper dan wel derden.
 2. Chipmeister is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chipmeister aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Chipmeister toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Chipmeister mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Chipmeister wordt uitgekeerd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Chipmeister één jaar.
 4. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van Chipmeister, zal de koper Chipmeister vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met het gebruik van de door Chipmeister geleverde producten.

 

 

ARTIKEL 9. |  KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij Chipmeister.
 2. Bij Chipmeister ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord.
 3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Chipmeister bevoegd van geschillen kennis te nemen.