Chipmeister Dieselpower

Algemene voorwaarden Chipmeister Nederland

Algemene voorwaarden Chipmeister Nederland

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Chipmeister: Chipmeister Nederland, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Leusden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30223723.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Chipmeister een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Chipmeister en de wederpartij, waarbij Chipmeister zich verbindt tot de levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Chipmeister te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief begrepen: inbouw en montage van zaken als bedoeld in het volgende lid.
 6. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Chipmeister te leveren producten, waaronder begrepen tuningboxen, luchtfilters, luchtmassameters en/of andere zaken.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Chipmeister en de wederpartij.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Chipmeister, derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de door de wederpartij aanvaarde offerte, dan wel hetgeen anderszins schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, afwijkt van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden, prevaleert die afwijkende bepaling boven hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Chipmeister is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Chipmeister is nimmer verplicht een opdracht of bestelling te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan hij nimmer enig recht ontlenen.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Chipmeister niet.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het aanbod van Chipmeister, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chipmeister anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Chipmeister nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4. |  AFWIJKINGEN EN TERMIJNSTELLINGEN

 1. In het aanbod vermelde eigenschappen van te leveren zaken en/of gegevens met betrekking tot de als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden te behalen resultaten, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt: alle geringe afwijkingen in gegevens omtrent vermogen, kleuren, maten, hoeveelheden en gewichten. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen bieden voor de wederpartij geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 2. Chipmeister spant zich in de tussen partijen overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de rechten die hem krachtens de wet zouden toekomen dan nadat hij Chipmeister schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Chipmeister een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij dient Chipmeister tijdig in kennis te stellen van alle feiten, omstandigheden en overige gegevens die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs relevant zijn.
 2. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de werkzaamheden op locatie van de wederpartij worden verricht, worden de werkzaamheden uitgevoerd op locatie van Chipmeister.
 3. Op het overeengekomen tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden dient de wederpartij de zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben op locatie van Chipmeister ter beschikking te stellen en alle medewerking te verlenen om een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.
 4. Indien uitdrukkelijk overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van de wederpartij worden verricht, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige opstelling van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
 • Chipmeister op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en hij de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.
 1. Indien de werkzaamheden op locatie van de wederpartij worden verricht, dient Chipmeister kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen die op de locatie voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn.

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Chipmeister zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Chipmeister zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Chipmeister de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Chipmeister zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Chipmeister een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Chipmeister gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Chipmeister op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN ZAKEN

 1. Bij overeenkomsten die strekken tot uitsluitend de levering van zaken geldt dat de plaats van levering afhankelijk is van hetgeen daaromtrent uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen, bij gebreke waarvan levering middels bezorging plaatsvindt op locatie van de wederpartij.
 2. In geval van bezorging bepaalt Chipmeister de wijze van verzending en de verpakking van de zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de verzend- en bezorgkosten door Chipmeister aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden geleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat Chipmeister hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten verschuldigd.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.
 6. Het is Chipmeister te allen tijde toegestaan leveranties in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is Chipmeister bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. |  GARANTIE

 1. Op alle door Chipmeister geleverde soft- en hardware rust een “niet-tevreden-geld-terug-garantie” van dertig dagen na (op)levering, waarbij uitsluitend de prijs van de geleverde zaken wordt gecrediteerd. Eventueel berekende porto, voorrij- en montagekosten komen niet voor retournering in aanmerking.
 2. Indien de wederpartij gebruik wenst te maken van het recht als bedoeld in lid 1, dient hij daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Chipmeister.
 3. In geval van toepassing van lid 1, dient de wederpartij Chipmeister zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen de geleverde prestaties ongedaan te maken, waarbij het eigendom van de oorspronkelijk door Chipmeister geleverde zaken aan Chipmeister wordt overgedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de ongedaanmaking als bedoeld in de vorige zin plaats op locatie van Chipmeister, waar de wederpartij de op de ongedaanmaking betrekking hebbende zaak ter beschikking van Chipmeister stelt.
 4. Onverminderd het bepaalde in de bovenstaande leden, staat Chipmeister ervoor in dat door hem geleverde soft- en hardware gedurende 3 jaren na (op)levering geen gebreken zullen vertonen.
 5. Elke garantieaanspraak van de wederpartij vervalt indien een gebrek aan het (op)geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of anderszins niet aan Chipmeister is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Chipmeister zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9. |  OVERMACHT

 1. Chipmeister is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien Chipmeister bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Chipmeister is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de wederpartij de verplichtingen uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Chipmeister ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Chipmeister gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Chipmeister gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Chipmeister op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Chipmeister de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken voorrijkosten, alsmede portokosten niet bij de vermelde prijzen inbegrepen. Deze kosten komen separaat voor rekening van de wederpartij.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Chipmeister vermelde prijzen exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 3. Ondernemingen buiten Nederland kunnen (op)geleverd krijgen zonder berekening van BTW, mits zij beschikken over een geldig BTW-identificatienummer. In dat geval dienen zij uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst dat nummer bekend te maken.
 4. Chipmeister is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin en onverminderd het bepaalde in artikel 6, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Chipmeister uitdrukkelijk weigert de overeenkomst conform de oorspronkelijke condities na te komen.
 5. Chipmeister is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs contant, per pin, dan wel overboeking, te vorderen. In een voorkomend geval is Chipmeister gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
 6. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling, tenzij de factuur anders vermeldt, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Chipmeister voorgeschreven wijze.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige twee zinnen is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 9. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. De wederpartij draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
 • een gebrek aan zaken van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan Chipmeister kan worden toegerekend.
 1. Chipmeister is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chipmeister aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Chipmeister toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Chipmeister mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Chipmeister wordt uitgekeerd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Chipmeister één jaar.
 4. De wederpartij vrijwaart Chipmeister van schade als gevolg van onjuistheden in de door of namens hem opgegeven informatie, in de door de wederpartij verlangde werkwijzen, evenals voor gebreken aan zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van Chipmeister, zal de wederpartij Chipmeister vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Chipmeister c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Chipmeister geleverde zaken.

ARTIKEL 13. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Chipmeister geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Chipmeister hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Chipmeister of door Chipmeister aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Chipmeister is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Chipmeister bevoegd van geschillen kennis te nemen.