Chipmeister Dieselpower

Algemene verzekeringsvoorwaarden garantie-verzekering (CNL)

Chipmeister Nederland Verzekering CNL-2 en CNL-5

CNL-2 Voertuig tot 2 jaar oud en maximaal 100.000 km gelopen, looptijd 1 jaar.

CNL-5 Voertuig tot 5 jaar oud en maximaal 150.000 km gelopen, looptijd 1 jaar.

 

Geldigheid van de verzekering: Verzekerd zijn de in de verzekeringspolis vermelde Nederlandse voertuigen gedurende een looptijd van 12 (twaalf) maanden vanaf de afsluitdatum zoals vermeld op de polis. Verlenging van de afgesloten polis is alleen schriftelijk mogelijk.

 

1.         Garantievoorwaarden: De Chipmeister Nederland CNL-2 en CNL-5 verzekeringen zijn als volgt toepasselijk:

 • Volgens de specificatie vermelde voorwaarden onder artikel 1 van de garantieovereenkomst genoemd “Garantievoorwaarden”;
 • Op grond van de onder artikel 2 van het garantieovereenkomst volledig beschreven garantieobject, genaamd “gedekte componenten en delen”;
 • Geldigheid vanaf dag 31 (eenendertig) van de afsluitdatum voor de garantie van “CNL-5” en/of geldigheid vanaf dag 1 (één) van de afsluitdatum voor de garantie van “CNL-2”;

Bovenstaand geldend voor alle voertuigen met een maximaal gezamenlijk gewicht van 3500 kg, met uitzondering van:

 • Jeep Cherokee.
 • Lesvoertuigen.
 • Voertuigen onder verhuur.
 • Voertuigen die voor professioneel personentransport bedoeld zijn.
 • Ziekenwagens, brandweerwagens, politiewagens of andere bepaalde voertuigen die bedoeld zijn voor dit type dienstverlening.
 • Voertuigen die aan wedstrijden, demonstraties, rally’s of races deelnemen of aan trainingen gericht op voorgaande deelnemen.
 • Voertuigen met militaire doelstellingen.
 • Voertuigen met een nieuwwaarde hoger dan EUR 100.000,=.

 

De bovenstaande lijst is niet sluitend; Chipmeister Nederland houdt zich het recht voor om voertuigen, die buiten haar criteria vallen, uit te sluiten.

 

Chipmeister Nederland neemt per schadegebeurtenis de garantiekosten over tot een hoogte van EUR 2.500,= (en tot een hoogte van EUR 6.500,= in geval van motorschade) met alle kosten inbegrepen minus de aftrek van 10% eigen risico van minimaal EUR 100,=. Elke overschrijding van de genoemde limieten worden volledig door de eigenaar van het voertuig overgenomen.

Chipmeister Nederland neemt de reparatiekosten over, tevens kosten van vervangingsonderdelen en arbeidsreparatiekosten volgens algemene herstelrichtlijnen. Chipmeister Nederland behoudt het recht om restwaarde van vervangen onderdelen alsmede amortisatie aftrek van elektronische onderdelen in mindering te brengen. Verder behoudt Chipmeister Nederland zich het recht voor om gelijkwaardige occasion onderdelen te gebruiken indien deze voorradig zijn. De garantie-uitvoering wordt alleen op grond van een originele rekening van de reparerende garage uitbetaald.

 

2.         Componenten die onder de garantieverzekering vallen:

 • Motor: Cilinderblok, Nokkenas, Drijfstangen, In- en Uitlaatkleppen, Klepstoters, Inlaatspruitstuk, Uitlaatspruitstuk, Cilinderkop, Cilinderkoppakking, Zuigers, Zuigerveren, Krukas, Motorblok, Oliekoeler, Carterpan, Oliedrukschakelaar, Oliepomp, Sensoren (m.u.v. Luchtmassameter), Actuators, Lagers, stationaire Toerental-stabilisatieklep, Ontstekingssysteem compleet m.u.v. bobines VAG-groep.
 • Turbo, (optioneel): Turbo, compressor G-lader, Intercooler.
 • Mechanische versnellingsbak.
 • Automatische versnellingsbak.
 • Aandrijfassen.
 • Differentieel.
 • 4-wiel-aandrijving.
 • Wielophanging: Onderste en bovenste draagarm, assen en ophangingen.
 • Elektrische installatie:Motormanagement-computer, Automaatbak-computer, Bekabeling van het motormanagement-systeem en Bekabeling van de automaatbak-elektronica.

 

3.         Uitsluitingen:

Niet gedekt in deze verzekering zijn alle pech en schadegevallen van het voertuig die terug te voeren zijn op:

 • Normale slijtage (op basis van kilometerstand).
 • Overmatige slijtage veroorzaakt door aanhangers.
 • Een foutieve voorgaande reparatie of een bij de autoleverancier bekende fabricagefout.
 • Overige factoren, in het bijzonder:

I.      Door toedoen van een ongeval.

II.     Door toedoen van weerselementen (extreme koude of hitte, overstromingen, hagel etc.)

III.    Onderdelen die niet vermeld staan in de rubriek gedekte componenten.

IV.    Door overbelasting van de motor.

V.     Het foutief optreden van de bestuurder (indicaties vanaf de cockpit).

VI.    Het niet controleren van bandenmaten cq. banddoorsnede (bij 4x4 voertuigen).

VII.   Het niet nakomen van een benodigde additionele koeling (olie) bij gebruik van aanhangers (betreft schade aan schakelautomaten).

VIII.  Schade door niet onderhouden slangen en / of buizen en / of afdichtingen voor olie of koelsysteem (motorschade).

IX.    Het niet nakomen van richtlijnen van de fabrikant.

X.     Moedwillige schade (door het niet opvolgen van periodiek onderhoud).

XI.    Diefstal van het voertuig of vandalisme aan het voertuig (incl. gevolgschade).

XII.   Gebeurtenissen die voor het afsluiten, registreren of in werking treden van deze verzekering ingetreden zijn.

 

 • Het onderhoudsboekje dient door de garage te zijn ingevuld bij onderhoudsservice heeft plaatsgevonden. Van de garantie zijn alle componenten en onderdelen uitgesloten die uitsluitend met slijtage en gebruiksfrequentie van het voertuig te maken hebben gebonden aan gereden kilometers, bijvoorbeeld: Banden, Schokbrekers / Vering, Reminstallatie, Remschijven, Remtrommels, Remblokken en meenemers, Accu’s, Bougies alsmede onderdelen van de karosserie incl. Hardtop, Soft-top, Spoilers, Stootstangen en dempers, Ramen, Wissers, Verstralers, Mistlampen, Glas van lampen, Spiegels, Velgen of Wieldeksels. Eveneens uitgesloten zijn alle interieurdelen van het voertuig, o.a. Stoelen en Banken incl. hoezen, Stoelverwarming, Alarmsystemen, Veiligheidsgordels, Klimaatinstallaties (o.a. Airco), Airbags, evenals aan- en uitschakelbare inrichting als Muziekinstallaties (Radio, Cassette, CD spelers en CD wisselaars), TV en Satelliet apparatuur, Navigatiesystemen, Luidsprekers, Versterkers en Antennes. Tevens zijn uitgesloten alle toebehoren als: Afsluitmaterialen, Slangen, Verzorgingsleidingen, metaal of rubber Leidingen, elektrische Leidingen, Isolatiemateriaal (buiten diegenen die nodig zijn voor een correcte reparatie). Tevens uitgesloten zijn alle vloeibare bestanddelen zoals: Brandstoffen, Koelvloeistof, Olie, Smeermiddelen en Ruitensproeiervloeistof. Overall zijn uitgesloten, Fout en Testanalyses.

 

4.     Ongeldigheid van de garantie:

De premie wordt op de factuurdatum opeisbaar. Komt de verzekeringsnemer binnen 14 dagen zijn betalingsplicht niet na dan wordt deze schriftelijk gevorderd, dit binnen 14 dagen na datum van de vordering. Blijft de vordering zonder gevolg c.q. betaling, dan wordt de verzekering na afloop van de vorderingsdata nietig verklaard. Betaling na deze data zal tot gevolg hebben dat de verzekering niet in werking treedt.

Verder is de verzekering ongeldig bij:

 • Moedwillig / voorbedacht foutieve opgave van gegevens in de breedste zin des woords.
 • Bij gebeurtenissen die buiten de geldigheid van de verzekering plaatsvinden.
 • Bij gebeurtenissen die later dan 7 (zeven) dagen na intrede aan Chipmeister Nederland gemeld worden.

 

 

5.     Handelswijze in geval van schade:

Een geval van schade dient terstond, in ieder geval voor de reparatie van de garantie gedekte componenten en onderdelen aan Chipmeister Nederland te worden gemeld. Chipmeister Nederland controleert de dekking en keurt reparatie goed of af. Bij goedkeuring zal Chipmeister Nederland een inwilligingnummer afgeven. De reparatie dient te worden uitgevoerd door een erkent schadebedrijf of merkdealer.

Chipmeister Nederland behoudt zich het recht voor om het voertuig door een onafhankelijk specialist te laten onderzoeken, welke een bindend verslag zal uitbrengen die Chipmeister Nederland en de verzekeringsnemer bind met betrekking op de oorzaak, oorsprong alsmede de

schatting van de hoogte van de schade. Verder behoud Chipmeister Nederland zich het recht voor om de reparatie te laten uitvoeren door een door haar opgegeven garage. Alle defecte onderdelen die vervangen worden dienen tenminste 6 (zes) maanden lang na uitgifte van het inwilligingnummer voor Chipmeister Nederland ter beschikking te staan. Buiten voorgaande moet Chipmeister Nederland op wens een gedetailleerd bewijsstuk van alle defecte onderdelen, welke zijn gerepareerd, op kunnen vragen.

Om het even zal elke ingreep zonder voorgaande toestemming van Chipmeister Nederlandnoch geaccepteerd noch afgewezen worden.

 

6.     Diverse regels en verplichtingen:

 • Het voertuig dient volgens de fabrieksvoorschriften van het desbetreffende merk en type onderhouden, geïnspecteerd en gerepareerd te worden.
 • Indien de servicegeschiedenis (het onderhoudsboekje) niet bekend is zal onderhoud volgens de norm van de fabrikant doorgevoerd worden waarbij de rekeningen van deze service maatgevend zal zijn voor acceptatie c.q. inwilliging van schademeldingen.

Chipmeister Nederland verzekering(en) (CNL-2 en CNL-5) vervangt(en) niet de fabrieksgarantie of enige reparatie en / of vervanging van onderdelen die in opdracht van de autofabrikant bij een verborgen gebrek(en) uitgevoerd zijn onder laatstgenoemde. Uitgezonderd zijn een uit de garantiedekking bereik overgenomen defect, zulks wordt door Chipmeister Nederland tot aan het maximum bedrag van de garantie alleen voor gevolgschade ingewilligd, dat tot een reparatie of vervanging van onderdelen resulteert, dat niet uit rechtelijke of contractuele verplichtingen van de fabrikant overgenomen wordt, overeenkomstig deze algemene verzekeringsvoorwaarden en eventuele bijzondere contractuele voorwaarden van de garantieovereenkomst.

 • Uitsluitend bestaat in die gevallen in welke de verzekerde persoon van rechtswege uit, andere eisen of verplichtingen richting derden heeft, bijvoorbeeld de uit vrije verplicht afgeleide rechten van koper tegenover verkoper in geval van verborgen gebreken die bij de verkoper bekend waren ten tijde van aanschaf.

 

7.     Geschillen

 • De rechter in de vestigingsplaats van Chipmeister Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Chipmeister Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

8.     Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen Chipmeister Nederland en de Verzekeringsnemer is Nederlands recht van toepassing.